Семинария за Литературно служене
Свитъкът на пророк Исаия
Синайската пустиня
Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Кумранските възвишения и пещери


Aкредитация

Теологичен колеж "Стефан Константинов" е признат от Министерски съвет на Република България като висше учебно заведение към Съюза на Църквите на Адвентистите от Седмия ден в България.Оригинален препис на документа може да намерите на сайта на МС.

-----------------------------------------------------

Теологичен колеж "Стефан Константинов" има акредитация от Адвентна Акредитационна Асоциация, която е овластен деноминационен орган на Световната Адвентна църква за акредитиране на училища, колежи и университети.Проверка за принадлежността на Теологичен колеж "Стефан Константинов" към Акредитираните Адвентни образователни институти може да направите на следните два сайта:


Световна Адвентна Акредитационна Асоциация


Отдел "Образование" към Световната ЦАСД

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.