Ерусалим - изглед от маслинения хълм
Синайската пустиня
Кумранските възвишения и пещери
Свитъкът на пророк Исаия
Семинария за Литературно служене


Практика

По време на обучението си студентите в Теологичния колеж провеждат два вида практика:

I. Съпътстваща църковна практика

Теологичният колеж „Стефан Константинов” изповядва християнското разбиране за целостта на човека. Неразделна част от образованието, наред с академичните занимания, е и практиката, която представлява не по-маловажна дисциплина в процеса на обучение на бъдещите пастори. В продължение на четири семестъра, започвайки от втория, всеки студент е длъжен да се включи в съпътстващата църковна практика. Общата заетост е 2 седмични часа. Практиката има за цел да даде възможност на студента да вземе участие в различни църковни дейности и сам да развие такива (работа с деца, юноши и младежи, проповядване, съботно училище, музика, домашни групи, социална дейност и др.)
Тази форма на практика създава условия за студента да изпробва възприетото теоретично познание. Той преживява процесите на търсене и намиране, сеене и жънене. По този начин получава много по-добра подготовка за своята бъдеща работа като проповедник, защото познава както трудностите, така и радостите от търпеливата работа с църковни членове и външни хора.

II. Двуседмична практика при действащ пастор

Провежда се три пъти за периода на цялото следване, по веднъж за всяка учебна година. Теологичният колеж в сътрудничество със Съюза и Областите на ЦАСД избира пастори, при които студентите биват разпределени, и в продължение на 2 седмици следят работния процес и ежедневие на пастора. Студентът живее в дома на пастора и го съпровожда в неговата дейност: църковни съвети и събрания, библейски часове и посещения по домовете, работа с различните групи в църквата, социална дейност и т.н.
След проведената практика пасторът и студентът поотделно изпращат доклад до Теологичния колеж за извършената дейност.
Тази практика има за цел да даде на студента конкретен поглед върху пасторското служене.

ІІІ. Практика по Литературен евангелизъм

Новини и съобщения

Българският превод на популярната и значима историческа разработка на проф. Джордж Найт е на разположение на всеки български адвентист. Книгата ще ни предостави възможност да разбе...

повече »

Предстоящи събития

Няма запланувани предстоящи събития.